KH Phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế Tp.HCM lần XII nhiệm kỳ 2020 - 2023

24/02/2020

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

------------------

Số: 05/KH-ĐHKT-HSV

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

lần XII nhiệm kỳ 2020 - 2023

------------------

 • Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung phê duyệt ngày 25/12/2009) và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;
 • Căn cứ kế hoạch số: 04/KH-ĐHKT-HSV ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh lần XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023;
 • Nhằm tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường, cũng như đảm bảo đúng đối tượng và số lượng đại biểu tham dự Đại hội, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Hội Sinh viên trường, cụ thể:

I.ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU:

1.Đối tượng:

 • Là Cán bộ Hội, Hội viên Hội Sinh viên trường;

2.Nguyên tắc:

 • Đại biểu được hiệp thương bầu chọn tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường là những đại biểu được Đại hội - Hội nghị các đơn vị chọn ra trên cơ sở hiệp thương thống nhất với kết quả trúng cử đảm bảo theo quy định của Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.
 • Đảm bảo tất cả các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên trường đều được phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường; đảm bảo đa dạng cơ cấu của tất cả các thành phần, đối tượng.
 • Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường là cấp triệu tập đại biểu tham dự Đại hội, được quyền chỉ định đại biểu dự Đại hội với số lượng không quá 5% so với tổng số đại biểu được triệu tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường là bộ phận thường trực trong quá trình chỉ đạo và tổ chức Đại hội, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định và theo sự ủy nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường.

3. Tiêu chuẩn đại biểu:

 • Đại biểu tham dự Đại hội Hội Sinh viên trường phải là những cán bộ Hội, Hội viên có khả năng đóng góp vào những quyết định của Đại hội; có khả năng truyền đạt kết quả Hôi nghị đến Hội viên, sinh viên tại đơn vị; có khả năng đóng góp thảo luận các nội dung trong Đại hội; có tinh thần trách nhiệm cao, có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào sinh viên; được Đoàn viên, Hội viên, sinh viên tại đơn vị tín nhiệm.
 • Đối với đại biểu là sinh viên thì điểm trung bình học tập của 2 học kỳ gần nhất từ 7.0 trở lên (đối với một số khoa có ngành học đặc thù: Luật, Hệ thống thông tin kinh doanh, Toán – Thống kê, Lý luận chính trị, điểm tích lũy từ 6.5 trở lên) và điểm rèn luyện từ 75 trở lên, trường hợp đặc biệt phải có sự chấp thuận của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.
 • Những cán bộ Hội, Hội viên không đủ tư cách đại biểu là những cán bộ Hội, Hội viên vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào mà chưa được công nhận là tiên tiến.

II.SỐ LƯỢNG - CƠ CẤU - CƠ SỞ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU:

1.Số lượng đại biểu:

1.1. Đại biểu chính thức:                                                                             120 đại biểu

 • Đại biểu đương nhiên (là Ủy viên BCH HSV trường NK XI):               27 đại biểu
 • Đại biểu được hiệp thương từ cơ sở:                                                         88 đại biểu
 • Đại biểu chỉ định:                                                                                        05 đại biểu

1.2. Đại biểu dự khuyết:

 • 30 đại biểu (không quá 25% tổng số đại biểu chính thức).
 • Khi đại biểu chính thức không tham dự Đại hội được hoặc đại biểu chính thức xin rút không tham gia Đại hội thì được cử đại biểu dự khuyết thay thế (sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban Thư ký HSV trường).

2.Cơ cấu đại biểu: Đại biểu Đại hội cần đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu như sau:

 • Đại biểu là nữ: ít nhất 30% (ít nhất 40 đại biểu).
 • Đại biểu không là sinh viên: tối đa 5% (tối đa 5 đại biểu)
 • Đại biểu thuộc tôn giáo và các dân tộc ít người.
 • Đại biểu là sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp.

3.1. Căn cứ để phân bổ đại biểu bầu chọn từ cơ sở:  việc phân bổ 120 đại biểu để bầu chọn từ cơ sở dựa trên các căn cứ như sau:

 • Đối với các LCHSV: căn cứ vào số lượng hội viên, cơ cấu cơ bản (số lượng thường trực và chi hội trưởng), cơ cấu khác (hội viên tiêu biểu, đại diện CLB/Đ/N
 • Đối với các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc HSV trường: căn cứ vào số lượng thành viên, cơ cấu cơ bản (thường trực)

3.2. Căn cứ để phân bổ đại biểu dự khuyết:

Những đơn vị có số lượng Đoàn đại biểu chính thức từ 04 đại biểu trở lên thì được bầu 02 đại biểu dự khuyết, những đơn vị có số lượng Đoàn đại biểu chính thức dưới 04 đại biểu thì được bầu 01 đại biểu dự khuyết.

3.3. Phân bổ cụ thể cho từng đơn vị:

STT

ĐƠN VỊ

Cơ cấu cơ bản

Theo số lượng HV

TỔNG CỘNG

Trong đó tối thiểu

TT LCSHV khoa

TT CLB/Đ/N trực thuộc

Đại diện Chi hội

SV5T tiêu biểu

1

HSV trường

27

0

27

---

---

---

---

2

Đại biểu chỉ định

5

0

5

---

---

---

---

3

Kinh tế

5

2

7

1

2

1

1

4

Quản trị

5

2

7

1

1

1

1

5

Kinh doanh quốc tế - Marketing

5

4

9

1

2

1

2

6

Tài chính công

4

1

5

1

1

1

1

7

Tài chính

5

2

7

1

1

1

2

8

Ngân hàng

5

2

7

1

1

1

1

9

Kế toán

5

2

7

1

1

1

2

10

Luật

4

1

5

1

1

1

---

11

Toán - Thống kê

3

1

4

1

---

1

---

12

Công nghệ thông tin kinh doanh

4

1

5

1

1

1

---

13

Lý luận chính trị

3

1

4

1

---

1

---

14

Ngoại Ngữ Kinh tế

3

1

4

1

---

1

---

15

KTX 135A Trần Hưng Đạo

2

1

3

1

---

---

1

16

KTX 43 – 45 Nguyễn Chí Thanh

2

1

3

1

---

---

---

17

Nhóm Truyền thông sinh viên

1

0

1

1

---

---

---

18

Đội Công tác xã hội

1

0

1

1

---

---

---

19

Đội Cộng tác viên

1

0

1

1

---

---

---

20

CLB Anh văn

1

0

1

1

---

---

---

21

CLB Tiếng pháp

1

0

1

1

---

---

---

22

Đội Văn nghệ xung kích

1

0

1

1

---

---

---

23

CLB Giai điệu trẻ

1

0

1

1

---

---

---

24

CLB Dân ca

1

0

1

1

---

---

---

25

CLB Võ thuật

1

0

1

1

---

---

---

26

CLB Bóng chuyền

1

0

1

1

---

---

---

27

CLB Guitar

1

0

1

1

---

---

---

TỔNG CỘNG

98

22

120

27

11

12

11

 

III.QUY TRÌNH - THỦ TỤC BẦU CHỌN ĐẠI BIỂU:

1.Quy trình tiến hành:

 • Các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên trường căn cứ kế hoạch phân bổ đại biểu xem xét số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn và các yêu cầu khác; chuẩn bị nhân sự dự kiến, báo cáo xin ý kiến cấp ủy cùng cấp và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trước khi trình để biểu quyết thống nhất giới thiệu trong Đại hội của đơn vị theo quy định.
 • Đại hội của đơn vị thảo luận danh sách giới thiệu, tiến hành các bước ứng cử, đề cử và bầu chọn đại biểu dự Đại hội theo quy định của Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

2.Thủ tục:

 • Sau khi có kết quả hiệp thương, Ban Thư ký LCHSV khoa, KTX; BCN/BĐH các CLB/Đội/Nhóm hoàn chỉnh thủ tục và báo cáo về Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày sau khi kết thúc Hội nghị, thủ tục gồm:
  • Công văn báo cáo kết quả và giới thiệu đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên trường (có ý kiến của cấp ủy cùng cấp); (theo mẫu đính kèm)
  • Biên bản của Đại hội hiệp thương đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên trường;
  • Mẫu lý lịch đại biểu (theo mẫu đính kèm)
  • Tổng hợp đại biểu (theo mẫu đính kèm)
 • Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường là đại biểu đương nhiên của Đại hội chỉ thực hiện phần khai lý lịch đại biểu.

Các hồ sơ liên quan gửi về mail tochucsv@ueh.edu.vn ngày 22/03/2018 và hồ sơ giấy về Văn phòng Đoàn – Hội A.217 chậm nhất vào ngày 25/03/2018.

IV.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

 • Tháng 2/2020: Xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu; xin ý kiến của Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký HSV trường.
 • 24/02/2020 đến 21/03/2020: Các đơn vị được phân bổ tiến hành quy trình bầu chọn đại biểu và gửi hồ sơ về Tiểu ban nhân sự Đại hội trong thời gian 03 ngày sau khi tổ chức Hội nghị đại biểu.
 • Ngày 22/03/2020: Hạn chót các đơn vị hoàn chỉnh danh sách và các thủ tục theo quy định trên gửi về Ban Tổ chức Đại hội.
 • Từ 27/03/2018: Ban Tổ chức – Xây dựng Hội hoàn chỉnh danh sách đại biểu Đại hội.

 

 

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng

Nơi nhận:

- BTK Hội Sinh viên Thành phố;

- Ban Kiểm tra HSV trường;

- LCHSV khoa/KTX; CLB/Đội/Nhóm trực thuộc;

- Lưu VP.