KH Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023

20/02/2020

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

-----------------

Số: 04/KH-ĐHKT-HSV

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023

-----------------------

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1.Mục đích

 • Tạo đợt hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên, sinh viên trường thông qua công tác tuyên truyền, các hoạt động phong trào của Hội Sinh viên từ cấp trường đến cấp cơ sở; đảm bảo chuyển tải, thông tin rộng rãi trong sinh viên về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Đại hội, đồng thời phát huy vai trò đóng góp ý kiến, giải pháp xây dựng nội dung chương trình công tác Hội nhiệm kỳ 2020 - 2023 của sinh viên.
 • Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên trường lần XI, kết quả thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trường nhiệm kỳ 2018 – 2020; công tác xây dựng và phát triển chi hội, hội viên; qua đó nhận định tình hình mới, xác định các giải pháp, xây dựng nội dung chương trình công tác nhằm đẩy mạnh phong trào sinh viên trong giai đoạn tới.
 • Hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ XII để chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào sinh viên trong giai đoạn 2020 - 2023.

2.Yêu cầu:

 • Đại hội phải xây dựng những nội dung, chương trình công tác thiết thực, sáng tạo, phù hợp đảm bảo thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường đặt ra đối với Hội Sinh viên trường.
 • Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức đại hội đảm bảo tính trẻ trung, thiết thực, phát huy cao tính trí tuệ, sáng tạo và nguồn lực của toàn thể hội viên, sinh viên; đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy trường và chỉ đạo của Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh.
 • Công tác hiệp thương nhân sự phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; đảm bảo chọn cử người có năng lực và phẩm chất tốt, nhiệt tình, phù hợp và tâm huyết với công tác Hội và phong trào sinh viên.

II.NỘI DUNG

 • Tổng kết đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên trường nhiệm kỳ 2018 - 2020;
 • Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng công tác Hội, phong trào sinh viên trường, nhiệm kỳ 2020 - 2023;
 • Kiểm điểm hoạt động của tập thể Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ XI;
 • Hiệp thương dân chủ chọn cử Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ XII;
 • Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho công tác Hội và phong trào sinh viên trường trong nhiệm kỳ qua.

III.THỜI GIAN - QUY MÔ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1.Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

 • Thời gian: Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023) được tổ chức trong 02 ngày: ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2020.
 • Đại hội nội bộ: từ 13h00 đến 18h00 – ngày 26 tháng 4 năm 2020.
 • Đại hội chính thức: từ 07h00 đến 11h00 – ngày 27 tháng 4 năm 2020.
 • Địa điểm: Phòng A.103, Cơ sở A - số 59C Nguyễn Đình Chiểu P.6, Q.3.

Địa điểm : Hội trường A.103 cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu Q.3

2.Quy mô

 • Số lượng đại biểu chính thức triệu tập là 120 đại biểu bao gồm :

+ Đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đương nhiệm: 27 đồng chí.

+ Đại biểu được bầu từ cơ sở hội: 89 đồng chí.

+ Đại biểu chỉ định không quá 5% số đại biểu chính thức: 5 đồng chí.

3.Cơ sở để phân bổ đại biểu

 • Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện điều lệ của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;
 • Kết quả phân loại thi đua cuối năm học 2019 - 2020 của Hội Sinh viên trường;
 • Tỷ lệ số lượng hội viên sinh viên của các cơ sở hội;
 • Tính đại diện mặt trận của các cơ sở hội.

IV.BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thành lập Ban Chỉ đạo đại hội

1. GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng          

Trưởng ban

2. TS. Trần Thế Hoàng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường

Phó ban

3. ThS. Nguyễn Thiện Duy

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chánh văn phòng trường

Thành viên

4. ThS. Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

Thành viên

2.Thành lập Ban Tổ chức đại hội

1/. Đ/c Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội Sinh viên

Trưởng ban

2/. Đ/c Bùi Nhựt Linh

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

 Phó ban

3/. Đ/c Lê Thị Kim Anh

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

 Phó ban

4/. Đ/c Nguyễn Trần Dân Sinh

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

 Phó ban

5/. Đ/c Võ Hùng Cường

UV BTK Hội Sinh viên

Thành viên

6/. Đ/c Trần Hữu Lộc

UV BTK Hội Sinh viên

Thành viên

7/. Đ/c Phan Thị Yến Nhi

UV BTK Hội Sinh viên

Thành viên

8/. Đ/c Nguyễn Thái Hoàng Oanh

UV BTK Hội Sinh viên

Thành viên

9/. Đ/c Nguyễn Văn Thành

UV BTK Hội Sinh viên

Thành viên

       Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, thành viên Ban Kiểm tra Hội sinh viên trường, Liên Chi hội trưởng Khoa/KTX, Trưởng CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường là thành viên Ban tổ chức.

* Nhiệm vụ của Ban Tổ chức đại hội:

 • Chỉ đạo các cấp bộ hội trực thuộc tổ chức quá trình chuẩn bị và thực hiện công tác tổ chức Đại hội tại cơ sở; chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trường.
 • Thành lập và điều hành các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng chương trình tổ chức đại hội.
 • Xây dựng chương trình làm việc của Ban Tổ chức đại hội và thực hiện chế độ giao ban với các tiểu ban phục vụ đại hội.

3.Thành lập các tiểu ban - phân công thực hiện

3.1. Tiểu ban nội dung

1. Đ/c Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội SV

Trưởng tiểu ban

2. Đ/c Bùi Nhựt Linh

Phó Chủ tịch Hội SV

Phó tiểu ban

3. Đ/c Trần Hữu Lộc

UVTK Hội SV

Phó tiểu ban

     Các thành viên: Nguyễn Minh Hiền, Nguyễn Ngọc Tuyền, Phạm Thị Loan, Trần Thị Thùy, Võ Thị Huyền Diệu, Nguyễn Thị Trâm Anh.

* Nhiệm vụ:

 • Lập kế hoạch tổ chức đại hội,
 • Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XI, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ XII.
 • Theo dõi, kiểm tra và cập nhật thông tin liên quan đến đại hội. Tổ chức các hoạt động lấy ý kiến đóng góp văn kiện trong rộng rãi sinh viên.
 • Thiết kế chương trình chi tiết. Chuẩn bị các tham luận của các đại biểu.
 • Thư ký tại đại hội.

     3.2. Tiểu ban nhân sự

1. Đ/c Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội SV

Trưởng tiểu ban

2. Đ/c Lê Thị Kim Anh

Phó Chủ tịch Hội SV

Phó tiểu ban

3. Đ/c Bùi Nhựt Linh

Phó Chủ tịch Hội SV

Phó tiểu ban

4. Đ/c Nguyễn Trần Dân Sinh

Phó Chủ tịch Hội SV

Phó tiểu ban

     Các thành viên: Võ Hùng Cường, Trần Hữu Lộc, Phan Thị Yến Nhi, Nguyễn Thái Hoàng Oanh, Nguyễn Văn Thành

* Nhiệm vụ:

 • Dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ XI.
 • Xây dựng đề án phân bổ đại biểu dự đại hội, theo dõi quá trình chọn cử đại biểu từ cơ sở và tổng hợp danh sách đại biểu.
 • Chuẩn bị đề án xây dựng bộ máy Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ XII (2020 - 2023).
 • Hướng dẫn, theo dõi quá trình công tác hiệp thương nhân sự ở các cơ sở tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, tổng hợp các hồ sơ cá nhân có liên quan.

     3.3. Tiểu ban truyền thông - nghi thức - không khí Đại hội

1. Đ/c Lê Thị Kim Anh

Phó Chủ tịch Hội SV

Trưởng tiểu ban

2. Đ/c Võ Hùng Cường

UV BTK Hội SV

Phó trưởng tiểu ban

3. Đ/c Nguyễn Thái Hoàng Oanh

UV BTK Hội SV

Phó trưởng tiểu ban

     Các thành viên: Võ Thành Phước Toàn, Lê Hồng Trung Kiên, Nguyễn Tấn Đông, Hà Minh Tùng, Trần Đức Lợi, Nguyễn Phương Nam.

* Nhiệm vụ:

 • Xây dựng nội dung, phương thức tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường tại các cơ sở hội, tuyên truyền giới thiệu các nhân sự hiệp thương vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường trước và sau đại hội.
 • Phụ trách thiết kế ý tưởng “Slogan, biểu trưng, đồng phục Sinh viên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”.
 • In ấn logo, áp phích, các khẩu hiệu tuyên truyền, triển lãm hình ảnh, trang trí hội trường.
 • Thiết kế thư mời, trang trí và các hoạt động sinh hoạt, văn nghệ tại đại hội.

     3.4. Tiểu ban tài chính - hậu cần

1. Đ/c Nguyễn Trần Dân Sinh

Phó Chủ tịch Hội SV

Trưởng tiểu ban

2. Đ/c Phan Thị Yến Nhi

UV BTK Hội SV

Phó tiểu ban

3. Đ/c Nguyễn Văn Thành

UV BTK Hội SV

Phó tiểu ban

     Các thành viên: Vũ Thị Quỳnh, Huỳnh Thị Giỏi, Hà Bích Ngọc, Nguyễn Thụy Như Khuê, Nguyễn Công Đại, Thới Ngọc Hằng.

* Nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch dự toán về tài chính, hậu cần, các điều kiện phục vụ tại đại hội.
 • Chuẩn bị danh sách khách mời, thư mời khách mời, thư triệu tập đại biểu, thẻ đại biểu.
 • Các phương án đảm bảo trật tự, an ninh cho đại hội.
 • Đón tiếp đại biểu, khách mời.
 • Sắp xếp, bố trí khu vực đại biểu theo đoàn tại hội trường.

4.Trách nhiệm, mối quan hệ giữa các tiểu ban và Ban Tổ chức đại hội

Dựa trên nhiệm vụ phân công, trưởng các tiểu ban chịu trách nhiệm phân công đôn đốc các thành viên trong tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết để tham mưu cho Ban Tổ chức đại hội quyết định.

Ban Tổ chức đại hội có chế độ họp giao ban 2 tuần 1 lần để kiểm tra thực hiện các nội dung phân công.

V.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

10/01 - 20/01/2020

:

Hoàn thành dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ XII;

21/01/2020

:

Thông qua Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;

22/01 - 09/02/2020

:

Liên tịch với Ban Thường vụ Đoàn trường;

09/02 - 23/02/2020

 

Xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

 

:

Xin ý kiến Ban Thư ký Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh về kế hoạch tổ chức đại hội;

24/02/2020

:

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường;

 

:

Phân công công việc các tiểu ban tổ chức đại hội;

24/02 - 30/3/2020

:

Tổ chức thăm dò, lấy ý kiến về văn kiện Đại hội Hội sinh viên trường;

 

:

Tổ chức đại hội, hội nghị các cơ sở hội;

 

:

Hiệp thương đại biểu dự đại hội và nhân sự tham gia Ban chấp hành Hội Sinh viên trường;

05/4 - 15/4/2020

:

Liên tịch với Ban Thư ký Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Đảng ủy trường;

15/4 - 25/4/2020

:

Hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường;

15/4 - 25/4/2020

:

Hoàn tất các công tác chuẩn bị đại hội

26/4 - 27/4/2020

:

Đại hội Hội sinh viên trường nhiệm kỳ XII (2020 - 2023)

 

 

Nơi nhận:      

- BTK Hội SV TP. HCM;        

- Đảng ủy, BGH trường;

- BTV Đoàn trường;    

- BCH Hội SV trường;             

- Các cơ sở Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

Trần Nhật Hoàng