V/v thành lập Chi đoàn Khóa 44 – Đại học chính quy (2018 – 2022) và phân công Đoàn khoa, Đoàn viện quản lý

18/09/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 100 - QĐ/ĐHKT-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Chi đoàn Khóa 44 – Đại học chính quy (2018 – 2022)
và phân công Đoàn khoa, Đoàn viện quản lý

---------------

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

          - Căn cứ điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

          - Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

         - Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Khóa 44 - ĐHCQ (2018 - 2022);

          - Xét đề nghị của Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường.

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1:

Thành lập mới 115 Chi đoàn Khóa 44 – Đại học chính quy (2018 – 2022) tương ứng với 115 lớp học theo biên chế tại Quyết định số 2535/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Khóa 44 - ĐHCQ (2018 - 2022). (Phụ lục 1)

Điều 2:

Nhiệm kỳ của BCH Chi đoàn lớp đại cương là 1 năm; nhiệm kỳ BCH lớp chuyên ngành, chất lượng cao (CLC) và cử nhân tài năng (CNTN) là 4 năm.

Điều 3:

Phân công 14 Đoàn khoa, Đoàn viện quản lý và hướng dẫn sinh hoạt các Chi đoàn Khóa 44 – Đại học chính quy (2018 – 2022). (Phụ lục 2)

Điều 4:

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Đoàn viện nêu trên có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, chuẩn bị nhân sự, thực hiện các thủ tục thành lập Chi đoàn theo đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điều 5:

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, các Đoàn khoa, Đoàn viện, Chi đoàn nêu trên và Đoàn viên Khóa 44 – ĐHCQ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Đảng ủy - BGH Nhà trường;

- Chi ủy – BCH khoa/viện;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu: VT-QĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CHI ĐOÀN K44 – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (2018-2022)

(Kèm theo Quyết định số 100-QĐ/ĐHKT-ĐTN ngày 15 tháng 9 năm 2018
của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

STT

Tên lớp

Ngành/ Chuyên ngành

Số Chi đoàn

1

DC001 – DC047

Lớp đại cương

47

2

KIC01 – KIC02

Kiểm toán CLC

2

3

IBC01 – IBC03

Kinh doanh quốc tế CLC

3

4

MRC01

Marketing CLC

1

5

ADC01 – ADC02

Quản trị CLC

2

6

FNC01 – FNC03

Tài chính CLC

3

7

FTC01

Ngoại thương CLC

1

8

KNC01

Kế toán doanh nghiệp CLC

1

9

KMC01

Kinh doanh thương mại CLC

1

10

IB01 – IB08

Kinh doanh quốc tế

8

11

KM01 – KM04

Kinh doanh thương mại

4

12

MR01 – MR04

Marketing

4

13

AE01

Kinh tế học ứng dụng

1

14

AG01

Kinh tế nông nghiệp

1

15

KC01

Kinh tế chính trị

1

16

QB01

Quản trị bệnh viện

1

17

FT01 – FT02

Ngoại thương

2

18

LH01

Quản trị lữ hành

1

19

KS01

Quản trị khách sạn

1

20

SK01

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

1

21

TB01

Thuế trong kinh doanh

1

22

HQ01

Quản trị hải quan – ngoại thương

1

23

ND01

Ngân hàng đầu tư

1

24

TT01

Thị trường chứng khoán

1

25

BR01

Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm

1

26

FI01

Đầu tư tài chính

1

27

TQ01

Tài chính quốc tế

1

28

FM01

Toán tài chính

1

29

TK01

Thống kê kinh doanh

1

30

BI01

Hệ thống thông tin kinh doanh

1

31

EC01 – EC02

Thương mại điện tử

2

32

ER01

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

1

33

ST01

Công nghệ phần mềm

1

34

AV01 – AV04

Tiếng anh thương mại

4

35

LA01 – LA02

Luật kinh doanh

2

36

LQ01

Luật kinh doanh quốc tế

1

37

PM01

Quản lý công

1

38

ISB01 – ISB07

Viện đào tạo quốc tế

7

Tổng cộng

115

 

PHỤ LỤC 2

PHÂN CÔNG CÁC ĐOÀN KHOA, ĐOÀN VIỆN QUẢN LÝ CHI ĐOÀN K44

(Kèm theo Quyết định số 100-QĐ/ĐHKT-ĐTN ngày 15 tháng 9 năm 2018
của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

 

STT

Đơn vị

Chi đoàn lớp đại trà

Chi đoàn lớp chuyên ngành, CLC, CNTN

Số Chi đoàn

1

Đoàn khoa Kinh tế

DC001 – DC010

AE001, EC001

12

2

Đoàn khoa Quản trị

DC011 – DC020

ADC01 – ADC02,

QB001

13

3

Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế –  Marketing

 

IB01 – IB08,

FT01 – FT02,

KM01 – KM04,

MR01 – MR04,

FTC01, KMC01,

IBC01 – IBC03,

MRC01.

24

4

Đoàn khoa Tài chính công

DC021 – DC024

HQ01, TB01

6

5

Đoàn khoa Tài chính

DC025 – DC028

FI01, TQ01, BR01, FNC01 – FNC03,

PM01

11

6

Đoàn khoa Ngân hàng

DC029 – DC032

ND01, TT01

6

7

Đoàn khoa Kế toán

DC033 – DC047

KNC01,

KIC01 – KIC02

18

8

Đoàn khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

 

BI01, ER01,

EC01 – EC02,

ST01

5

9

Đoàn khoa Lý luận chính trị

 

KC01

1

10

Đoàn khoa Luật

 

LA01 – LA02,

LQ01

3

11

Đoàn khoa Ngoại ngữ Kinh tế

 

AV01 – AV04

4

12

Đoàn khoa Toán – Thống kê

 

FM01, TK01

2

13

Đoàn Viện Đào tạo Quốc tế

 

ISB01 – ISB07

7

14

Đoàn Viện Du lịch

 

KS01, LH01, SK01

3

Tổng cộng

115

 

TIN NỔI BẬT