TB Kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Lần Thứ XIX – Nhiệm kỳ 2017 - 2019

07/03/2017

Thực hiện Kế hoạch số 208-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 07/10/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019, căn cứ vào kết quả của Hội đồng Ban Giám khảo, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019, cụ thể như sau:

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 252 - TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Lần Thứ XIX – Nhiệm kỳ 2017 - 2019

----------

 

Thực hiện Kế hoạch số 208-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 07/10/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019, căn cứ vào kết quả của Hội đồng Ban Giám khảo, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019, cụ thể như sau:

 

1. Kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế TP.HCM lần Thứ XVIII – Nhiệm kỳ 2017- 2019

- 01 Giải nhất:

 

 

+ Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà

+ Sinh viên lớp: IBC04 khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

+ Ý nghĩa logo: xem tại đây
 
 Link tải logo:
 https://goo.gl/photos/hQvNzTbbsH67bFbA9

 

Ban Thường vụ Đoàn trường thống nhất chọn biểu trưng đạt giải nhất là biểu trưng chính thức cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

 

2. Thời gian và địa điểm trao giải: 

Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ trao giải cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội và giải các hoạt động chào mừng Đại hội vào phiên thứ 2 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS  HCM trường Đại học Kinh tế Tp. HCM lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2017 – 2019).

Thời gian: 15h30 ngày 02/04/2017 (chủ nhật).

- Địa điểm: Hội trường A.116

 

 

Nơi nhận:

- Các thành viên Ban tổ chức;

- Các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc;

- Website;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ TT

 

 

(đã ký)

 

 

Dương Minh Mẫn