TB V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường thông qua hình thức trực tuyến (Online)

16/03/2020

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

------------------

Số: 19/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự các cấp

trực thuộc Hội Sinh viên trường thông qua hình thức trực tuyến (Online)

--------------------

  Nhằm đảm bảo tiến độ tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường theo tinh thần của thông báo Số: 18/TB-ĐHKT-HSV trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến các LCHSV khoa/KTX trực thuộc Hội Sinh viên trường các nội dung sau đây:

1. Gia hạn thời gian tổ chức: đến hết ngày 28/03/2020

2. Hình thức tổ chức: 

- Được phép tổ chức bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng: Facebook, Zalo, Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Team ,…

3. Nội dung yêu cầu:

Có sự tham gia của Ban Thư ký HSV Trường và Ban Tổ chức – Xây dựng Hội trong suốt quá trình Hội nghị (lịch tổ chức phải đăng ký trước tối thiểu 3 ngày, sau thời điểm Hồ sơ được thông qua)

Những quy định về Chương trình Hội nghị, trang phục vẫn phải đảm bảo tương tự khi tổ chức bằng hình thức Offline (những trường hợp đặc biệt khác phải được sự thông qua của Ban Thư ký);

- Không gian trong quá trình tổ chức bằng hình thức trực tuyến của các đại biểu phải đảm bảo yên lặng (không ồn ào) và kết nối mạng tốt;

- Tối thiểu có 1 thiết bị (user) giữ vai trò trình chiếu cho những thông tin trong trong suốt quá trình Hội nghị;

- Quá trình lấy ý kiện (hiệp thương) sẽ được thông quá hình thức email (có cc mail hoisinhvien@ueh.edu.vntochusv@ueh.edu.vn) để lưu trữ kết quả.

4. Chế độ thông tin, báo cáo: 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 

- Đồng chí Bùi Nhựt Linh: Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường – Trưởng ban Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường trường (Điện thoại: 0971.968.979)

- Đồng chí Trần Hữu Lộc: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường – Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường (Điện thoại: 038.879.0440)

- Email Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường: tochucsv@ueh.edu.vn

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các LCH SV khoa/KTX chú trọng, nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

      - LCH SV khoa;

      - Website Đoàn-Hội;

      - Lưu VP.      

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng