QĐ V/v thành lập lâm thời Câu lạc bộ Tiếng anh (ESC) trực thuộc Liên Chi hội Ký túc xá 43 – 45 Nguyễn Chí Thanh

22/12/2017

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-----------------------

Số:  106/QĐ-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 12 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập lâm thời Câu lạc bộ Tiếng anh (ESC)

trực thuộc Liên Chi hội Ký túc xá 43 – 45 Nguyễn Chí Thanh

---------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-         Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;

-         Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM;

-         Căn cứ vào nhu cầu và nguyện vọng của Hội viên, Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM;

-         Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuẩn y thành lập lâm thời Câu lạc bộ Tiếng anh (ESC) trực thuộc Liên Chi hội Ký túc xá 43 – 45 Nguyễn Chí Thanh.

Điều 2: Chuẩn y Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Tiếng anh (ESC) gồm 05 đồng chí có tên sau đây:

STT

Họ

Tên

Lớp

Khóa

Chức vụ

1

Ngô Thị

Lương

MR001

41

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Hoài

Linh

KM003

41

Phó chủ nhiệm

3

Nguyễn Bá

Quý

IB001

41

Phó chủ nhiệm

4

Nguyễn Huỳnh Thảo

Vy

IB002

41

Ủy viên BCN

5

Liêu Minh

Huy

AD005

42

Ủy viên BCN

Điều 3:  Liên Chi hội Sinh viên Ký túc xá 43 – 45 Nguyễn Chí Thanh có trách nhiệm quản lý và định hướng Câu lạc bộ Tiếng anh (ESC) tổ chức các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Hội, quy chế hoạt động trong hệ thống Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 4: Ban Tổ chức – Xây dựng Hội, Liên Chi hội Sinh viên Ký túc xá 43 – 45 Nguyễn Chí Thanh, Ban Chủ nhiêm lâm thời Câu lạc bộ Tiếng anh (ESC) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

-Như điều 4;

-Website Đoàn – Hội;

-Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng