QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 42 – Đại học chính quy (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý

03/08/2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:    141-QĐ/ĐHKT-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày  02  tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Chi đoàn Khóa 42 – Đại học chính quy (2016 – 2020)
Giai đoạn chuyên ngành
và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý

---------------

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

    - Căn cứ điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

    - Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

    - Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Khóa 42 - ĐHCQ (2016 - 2020) giai đoạn chuyên ngành;

    - Xét đề nghị của Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Giải thể 64 Chi đoàn Khóa 42– Đại học chính quy (2016 – 2020) giai đoạn đại cương: DC001 – DC064.

Điều 2:

Thành lập mới 61 Chi đoàn Khóa 42 – Đại học chính quy (2016 – 2020) giai đoạn chuyên ngành tương ứng với 61 lớp học theo biên chế: Danh sách đính kèm.

Điều 3:

Phân công các Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý và hướng dẫn sinh hoạt các Chi đoàn Khóa 42 – Đại học chính quy (2016 – 2020) như sau:

 

STT

Đơn vị

Chi đoàn lớp Chuyên ngành

Chi đoàn lớp
Chất lượng cao

1

Đoàn khoa Kinh tế

AE001 – AE002,

AG001, BD001,

DT001 – DT002,

NS001 – NS002,

TG001

 

2

Đoàn khoa Quản trị

AD001 – AD005,

CL001 – CL002,

EM001

ADC01 – ADC02

3

Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế –  Marketing

FT001 – FT002,

IB001 – IB002,

KM001 – KM004,

MR001 – MR004

IBC01 – IBC16

4

Đoàn khoa Tài chính công

PF001 – PF002,

TA001

 

5

Đoàn khoa Tài chính

BR001,

FN001 – FN006

FNC01 – FNC02

6

Đoàn khoa Ngân hàng

NH001 – NH006,

TT001

 

7

Đoàn khoa Kế toán

KI001 – KI002,

KN001 – KN009,

KO001

KIC01 – KIC04,

KNC01

8

Đoàn khoa Toán – Thống kê

TD001, TF001

 

9

Đoàn khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh

BI001 - BI002,

EC001

 

10

Đoàn khoa Lý luận chính trị

KC001

 

11

Đoàn khoa Luật

LA001 – LA002

 

12

Đoàn khoa Ngoại ngữ Kinh tế

AV001 – AV003

 

13

Đoàn Viện Đào tạo Quốc tế

 

ISB01 – ISB05

14

Đoàn Viện Du lịch

KS001, LH001

 

            Ghi chú: Các Chi đoàn được gạch chân là các Chi đoàn đã được thành lập theo quyết định số 93-QĐ/ĐHKT-ĐTN ngày 21/9/2016.

 

Điều 4:

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Đoàn Viện nêu trên có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, chuẩn bị nhân sự, thực hiện các thủ tục thành lập Chi đoàn theo đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điều 5:

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, các Đoàn khoa, Đoàn Viện, Chi đoàn nêu trên và Đoàn viên Khóa 42 – ĐHCQ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Đảng ủy - BGH Nhà trường;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu: VT-QĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Dương Minh Mẫn