KH Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017

09/02/2017

- Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng thắt nút dây, ứng dụng nút dây và dựng lều trại cho Cán bộ Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

- Phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có khả năng, chuyên môn để đào tạo phát triển đội ngũ kế thừa.

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 244-KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại

cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017

-----------

I.                   MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

-         Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng thắt nút dây, ứng dụng nút dây và dựng lều trại cho Cán bộ Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

-         Phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có khả năng, chuyên môn để đào tạo phát triển đội ngũ kế thừa.

II.               NỘI DUNG

1.      Đối tượng tham gia:

-         Bí thư chi đoàn, Phó Bí thư chi đoàn  K40, K41, K42 ĐHCQ;

-         Chi hội trưởng, Chi hội phó K40, K41, K42 ĐHCQ;

-         Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm CLB - Đội - Nhóm trực thuộc khoa;

-         Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm CLB/Đ/N cấp trường;

-         Ủy viên BCH Đoàn Khoa/Viện - Liên chi hội Sinh viên Khoa/Ký túc xá;

-         UVBCH Liên chi đoàn CBVC;

-         Thành viên Ban chuyên môn trực thuộc Đoàn – Hội trường;

-         Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường – Hội Sinh viên trường.

2.      Nội dung tập huấn:

-           Các nút dây sử dụng thường xuyên trong hoạt động Đoàn Hội.

-           Ứng dụng nút dây trong việc nối cây, tráp cây.

-           Cách dựng lều chữ A.

3.      Thời gian – Địa điểm:

o   Thời gian: 14g00 – 16g00 ngày 26/02/2016

o   Địa điểm: Công viên Lê Thị Riêng, Quận 10, TP. HCM

III.            TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.      Thành lập Ban tổ chức:

   1.       

Đ/c Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

   2.       

Đ/c Dương Minh Mẫn

Phó Bí thư TT Đoàn trường

Phó ban TT

   3.       

Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

   4.       

Đ/c Đặng Thị Bạch Vân

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

   5.       

Đ/c Trần Nhật Hoàng

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn
- Chủ tịch Hội Sinh viên

Thành viên TT

   6.       

Đ/c Ngô Đức Tiên

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

Thành viên

   7.       

Đ/c Nguyễn Văn Phố

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

Thành viên

   8.       

Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

   9.       

Đ/c Đào Thị Phương Thảo

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn

Thành viên

10.     

Đ/c Nguyễn Ái Vi

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

11.     

Đ/c Nguyễn Song Thiên Kim

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

            Cùng các đồng chí là thành viên Ban TCXD Đoàn, Ban PT-TN Đoàn trường và các đồng chí phụ trách các đơn vị tham gia cũng là thành viên ban tổ chức.

2.      Thành lập cụm lớp tập huấn:

3.      Tiến độ thực hiện:

-         09/01 – 18/01/2017

Hoàn thành dự thảo kế hoạch

-         06/02 – 11/02/2017

Triển khai đến các cơ sơ Đoàn – Hội

-         20 – 23/02/2017

Nộp danh sách cán bộ tham dự chương trình tập huấn

-         20 – 24/02/2017

Các đơn vị phối hợp chuẩn bị nội dung tập huấn dã ngoại theo yêu cầu của ban tổ chức.

-         26/02/2017

Tổ chức tập huấn

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ TT 

 

 

 

Dương Minh Mẫn