KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

23/02/2017

Thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên; nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức phát triển đoàn viên năm 2017.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 249-KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kết nạp đoàn viên mới

Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/03/1931 – 26/03/2017)

73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017)

--------------

Thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên; nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức phát triển đoàn viên năm 2017.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - CHỈ TIÊU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho hội viên, sinh viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

- Tạo cơ hội cho hội viên, sinh viên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân và đóng góp cống hiến cho phong trào sinh viên của lớp, của trường.

2. Yêu cầu

- Công tác kết nạp đoàn viên mới cần tạo thành phong trào sôi nổi, tạo ấn tượng, cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong thanh niên khi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam phải coi trọng về chất lượng, tăng về số lượng; gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên.

- Các qui trình kết nạp đoàn viên mới phải đảm bảo đúng theo Điều lệ, qui định về công tác phát triển đoàn viên

- Hội viên, sinh viên tham gia lớp đối tượng Đoàn với thái độ nghiêm túc, tự giác, chủ động trong các hoạt động do BTC đưa ra.

3. Chỉ tiêu

Phấn đấu kết nạp 300 đoàn viên Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam trong năm 2017.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, KẾT NẠP

1. Về bồi dưỡng cảm tình Đoàn

Mở các lớp học tập trung tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn) cho các đối tượng thanh niên.

2. Về tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới

Lễ kết nạp đoàn viên mới phải được tổ chức trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào đối với đoàn viên mới. 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng

- Cán bộ viên chức trẻ của trường dưới 30 tuổi;

- Tất cả các bạn sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại tất cả các lớp, các khóa hệ đại học chính quy thuộc trường Đại học Kinh tế TP.HCM có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện để được kết nạp đoàn viên mới

- Thanh niên Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi đang học tập hoặc làm việc tại trường, được một đoàn viên cùng sinh hoạt ít nhất 3 tháng giới thiệu vào Đoàn và được hội nghị chi đoàn họp xét thông qua.

- Có đạo đức lối sống tốt, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể, ra sức rèn luyện, có lý tưởng và có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Nếu là sinh viên phải là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam và có điểm trung bình học tập đạt từ trung bình khá trở lên (6.0 trở lên). Đoàn trường không phát triển Đoàn cho những sinh viên chưa là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.

- Tham gia học lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, làm bài kiểm tra và đạt kết quả theo yêu cầu. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Thành lập Ban tổ chức thực hiện

Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Văn Phố

UVBTV Đoàn trường

Phó ban

Đ/c Nguyễn Thị Diễm My

TV BTC-XD Đoàn trường

Thành viên

Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Loan

CTV BTC-XD Đoàn trường

Thành viên

Đ/c Nguyễn Kim Uyên

CTV BTC-XD Đoàn trường

Thành viên

Đ/c Phạm Thị Thùy Duyên

CTV BTC-XD Đoàn trường

Thành viên

 

Và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành cơ sở Đoàn được phân công là thành viên Ban tổ chức.

2. Tiến độ thực hiện

Kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam được tổ chức trong năm 2017 theo 2 đợt sau:

- Đợt 1: Từ 16/02/2017 đến 26/03/2017 gắn với ngày chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Đợt 2: Từ 06/11/2017 đến 22/12/2017 gắn với ngày chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Đoàn;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Phan Ngọc Anh