KH tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế TP.HCM lần Thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019

04/10/2016

- Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động, những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ XVIII (2014 - 2017).
- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường trong nhiệm kỳ XVIII (2014 - 2017).
- Bầu cử Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017 - 2019).
- Đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ XIX (2017 - 2019).

THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 200 -KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Lần Thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019

___________

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động, những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ XVIII (2014 - 2017).

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường trong nhiệm kỳ XVIII (2014 - 2017).

- Bầu cử Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017 - 2019).

- Đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ XIX (2017 - 2019).

2. Yêu cầu

- Tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, thu hút được sự quan tâm và tham gia đóng góp của đông đảo của thanh niên trong trường trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền trong hệ thống Đoàn – Hội và tổ chức các hoạt động gắn liền với Đại hội một cách thiết thực, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu của Đoàn viên, thanh niên.

- Công tác nội dung của đại hội phải đảm bảo tính thiết thực, đổi mới và có cơ sở khoa học. Phát huy cao nhất trí tuệ và nguồn lực của đội ngũ.

- Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, phải đảm bảo có năng lực và phẩm chất tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đảm bảo nguyên tắc tập trung – dân chủ, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy trường và chỉ đạo của Thành Đoàn.

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội phải trang trọng, chuyên nghiệp, đổi mới và tiết kiệm.

 

II. NỘI DUNG

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ XVIII (2014 - 2017) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ XIX (2017 - 2019).

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Thảo luận, đóng góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022 (nếu có).

- Bầu cử Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017 - 2019).

- Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hay, mô hình mới, tiêu biểu trong nhiệm kỳ XVIII (2014 - 2017).

 

III. QUY MÔ - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Quy mô

Số lượng đại biểu triệu tập là 120 đại biểu chính thức, trong đó:

-       Đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH đương nhiệm:    26 đồng chí.

-       Đại biểu được bầu từ cơ sở:                                          88 đồng chí.

-       Đại biểu chỉ định trong phạm vi không quá 5%:             06 đồng chí.

-       Việc phân bổ đại biểu từ cơ sở được thực hiện theo đề án phân bổ đại biểu.

2. Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội

-       Thời gian: Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 sẽ diễn ra 3 buổi: cả ngày chủ nhật 02/4/2017 và buổi sáng thứ hai 03/4/2017.

-       Địa điểm: Hội trường A.103 - 59C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 (Dự kiến).

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ngày thứ nhất (Ngày 02/4/2017)

Buổi sáng:

-       Khai mạc

-       Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

-       Thẩm tra tư cách đại biểu

-       Giới thiệu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký

-       Thông qua chương trình làm việc

-       Trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XVIII (2014 – 2017); Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVIII (2014 – 2017); Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019)

-       Hướng dẫn và chia tổ thảo luận các nội dung trình bày

-       Trình bày đề án nhân sự BCH và tiến hành giới thiệu nhân sự BCH nhiệm kỳ XIX

Buổi chiều:

-       Các tổ thảo luận tóm tắt các ý kiến đóng góp tại các tổ

-       Trình bày các tham luận của các cơ sở Đoàn

-       Tiến hành bầu cử BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XIX

-       Tiếp tục phần thảo luận góp ý tại hội trường

-       Công bố kết quả bầu BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XIX

-       Tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thành phố lần thứ X

-       Công bố kết quả bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thành phố lần thứ X

Buổi tối:

-       Hội nghị lần 1, BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XIX bầu Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường.

2. Ngày thứ hai (Ngày 03/4/2017)

Buổi sáng:

-       Chào cờ

-       Văn nghệ chào mừng Đại hội

-       Giới thiệu đại biểu

-       Giới thiệu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký Đại hội

-       Báo cáo tổng hợp kết quả phiên làm việc ngày thứ nhất

-       Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của Đại hội

-       Tham luận và trao đổi, góp ý

-       Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả.

-       BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVIII (2014 – 2017) tuyên bố hết nhiệm vụ

-       Ra mắt BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019)

-       Phát biểu chỉ đạo của Thành Đoàn, Đảng ủy - BGH trường

-       Thông qua nghị quyết Đại hội

-       Bế mạc Đại hội

 

V. TÀI LIỆU, TRANG PHỤC ĐẠI HỘI

1. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu cho đại biểu dự Đại hội bao gồm:

-       Thẻ đại biểu

-       Nội quy, quy chế làm việc của Đại hội

-       Chương trình Đại hội

-       Báo cáo tổng kết (kèm số liệu), đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ XVIII (2014 – 2017)

-       Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019)

-       Báo cáo tóm tắt các mô hình hoạt động của nhiệm kỳ XVIII (2014 – 2017)

-       Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVIII (2014 – 2017)

-       Đề án nhân sự BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019)

-       Hướng dẫn nội dung thảo luận tại các tổ

-       Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội

-       Phiếu biểu quyết

2. Trang phục Đại hội

-       Các đại biểu (nam và nữ) mặc áo thanh niên Việt Nam, đeo cà vạt. Nam mặc quần tây sẫm, nữ mặc quần tây sẫm hoặc váy.

-       Các đại biểu tự trang bị và đeo huy hiệu Đoàn trong quá trình Đại hội.

 

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ

1. Về tiêu chuẩn

Căn cứ vào Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 1233-QĐ/TU ngày 26/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy), quy định của BTV Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và tình hình thực tế trong quá trình chuẩn bị nhân sự.

 

2.  Về  quy trình tiến hành:

Bước 1: Tiểu ban nhân sự dự thảo đề án xây dựng Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn trường và BCH Đoàn trường thông qua.

Bước 2: Tiểu ban nhân sự tiến hành lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH Đoàn trường từ các cơ sở Đoàn theo cơ cấu CBVC, sinh viên năm 1, 2, 3, 4. Mỗi cơ sở giới thiệu nhân sự của mình và xếp theo thứ tự ưu tiên trong từng cơ cấu.

Bước 3: Tiểu ban nhân sự tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt (BCH Đoàn trường, BCH HSV trường, BTV, BTK Đoàn – Hội các khoa, KTX, các chi đoàn trực thuộc) lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cụ thể Ban Thường vụ Đoàn trường, BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (Bí thư, P.BT, UVTV, UVBCH.) từ danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVIII và các nhân sự được các cơ sở Đoàn giới thiệu vào BCH.

Bước 4: Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng danh sách dự kiến ứng cử vào BCH, BTV Đoàn nhiệm kỳ XIX.

Bước 5: Ban Thường vụ Đoàn trường trình xin ý kiến Thường vụ Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu, Ban Thường vụ Thành Đoàn về đề án và danh sách BCH dự kiến

Bước 6: Ban Thường vụ Đoàn trường trình xin ý kiến hội nghị BCH Đoàn trường để biểu quyết về nhân sự cụ thể, số lượng, cơ cấu và thống nhất danh sách ứng cử BCH nhiệm kỳ XIX.

Bước 7: Ban Thường vụ Đoàn trường hoàn chỉnh đề án và danh sách ứng cử theo góp ý của BCH Đoàn trường để trình Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX quyết định.

 

 

VII. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1.    Thành lập Ban Tổ chức Đại hội

- Đ/c Phan Ngọc Anh           - Bí thư Đoàn trường        - Trưởng ban

- Đ/c Dương Minh Mẫn        - P.BT Đoàn trường          - P. Trưởng ban

- Đ/c Đặng Thị Bạch Vân     - P.BT Đoàn trường          - P. Trưởng ban

- Đ/c Quan Hán Xương         - P.BT Đoàn trường          - P. Trưởng ban

- Đ/c Trần Nhật Hoàng         - UVTV Đoàn trường       - Ủy viên

- Đ/c Ngô Đức Tiên             - UVTV Đoàn trường       - Ủy viên

- Đ/c Nguyễn Văn Phố         - UVTV Đoàn trường       - Ủy viên

- Đ/c Đào Thị Phương Thảo  - UVTV Đoàn trường       - Ủy viên

- Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na        - UVTV Đoàn trường       - Ủy viên

- Đ/c Lưu Mỹ Ngọc             - UVBCH Đoàn trường     - Ủy viên

- Đ/c Đinh Thị Ngọc Bích     - UVBCH Đoàn trường     - Ủy viên

         Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường và thành viên, công tác viên các ban chuyên môn là thành viên Ban tổ chức.

 

Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện quá trình chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội.

- Thành lập và điều hành các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng chương trình tổ chức đại hội.

- Thiết kế lịch làm việc của Ban tổ chức đại hội từ nay đến ngày tổ chức Đại hội và duy trì chế độ giao ban với các trưởng tiểu ban.

- Lập dự trù kinh phí cho Đại hội.

 

2. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị, phục vụ đại hội

a)   Tiểu ban nội dung

- Đ/c Phan Ngọc Anh                       Trưởng tiểu ban

- Đ/c Dương Minh Mẫn                    Phó tiểu ban

- Thành viên: Đ/c Quan Hán Xương, Trần Nhật Hoàng, Hồ Thị Huỳnh Na,…

Nhiệm vụ:

-  Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XVIII (kèm số liệu);

-  Dự thảo định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ XIX;

- Dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH của nhiệm kỳ XVIII;

- Báo các tóm tắt các mô hình tiêu biểu nhiệm kỳ XVIII;

- Tổ chức các hoạt động, thu thập thông tin, ý kiến đóng góp từ cơ sở, các đoàn đại biểu;

- Thực hiện công việc thư ký đại hội;

- Đề xuất, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện các tham luận tại đại hội;

- Chuẩn bị công tác khen thưởng các cá nhân, tập thể, mô hình;

- Hoàn chỉnh tài liệu đại hội.

 

b)   Tiểu ban nhân sự

- Đ/c Phan Ngọc Anh                       Trưởng tiểu ban

- Đ/c Dương Minh Mẫn                    Phó tiểu ban

- Đ/c Quan Hán Xương                     Phó tiểu ban

- Thành viên: Đ/c Nguyễn Văn Phố,…

Nhiệm vụ:

- Xây dựng đề án phân bổ đại biểu dự đại hội và theo dõi quá trình bầu chọn đại biểu từ cơ sở và tổng hợp danh sách đại biểu.

- Lập danh sách đại biểu của ĐH và phân tổ thảo luận

- Xây dựng đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ XVIII (2014 - 2017).

- Xây dựng đề án tổ chức bộ máy đại hội (Ban thẩm tra tư cách đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký đoàn…).

 

c)    Tiểu ban tuyên truyền – hoạt động

- Đ/c Trần Nhật Hoàng                     Trưởng tiểu ban.

- Đ/c Ngô Đức Tiên                         Phó tiểu ban

- Đ/c Đào Thị Phương Thảo              Thành viên

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện những nội dung hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

- Xây dựng và chịu trách nhiệm các chương trình chào mừng, sinh hoạt của đại hội.

- Trang trí, thực hiện banderoll, áp phích… tuyên truyền chào mừng đại hội.

- Trang trí, bố trí hội trường, phòng thảo luận của đại hội.

 

d)   Tiểu ban hậu cần

- Đ/c Đặng Thị Bạch Vân                  Trưởng tiểu ban

- Đ/c Đinh Thị Ngọc Bích                 Phó tiểu ban

- Đ/c Lưu Mỹ Ngọc                          Thành viên

Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch hậu cầu phục vụ đại hội;

- Tham gia phục vụ công tác hậu cần và an ninh trong các ngày diễn ra đại hội;

- Tham mưu danh sách đại biểu khách mời, đón tiếp đại biểu khách mời.

- In ấn, gửi thư mời, thư triệu tập đại biểu tham dự đại hội, in ấn tài liệu đại hội.

 

VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tháng 9/2016:

- BTV Đoàn trường xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy trường và Thành Đoàn về kế hoạch Đại hội;

- Trình kế hoạch Đại hội cho Hội nghị BCH Đoàn trường lần 6.

Tháng 10/2016:

- Triển khai cho các cơ sở Đoàn;

Tháng 12/2016:

- Hội nghị lần 7 BCH Đoàn trường thông qua dự thảo văn kiện Đại hội;

Tháng 01/2017:

- Tiến hành các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn trường;

- Các cơ sở Đoàn tiến hành Đại hội cơ sở và bầu đại biểu dự Đại hội, đóng góp văn kiện Đại hội;

- Tiến hành giới thiệu, thăm dò nhân sự của Đại hội tại các cơ sở.

Tháng 02/2017:

- Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến nhân sự BCH, BTV Đoàn trường nhiệm kỳ XIX;

Tháng 03/2017:        

- Hội nghị lần 8 BCH Đoàn trường kiểm tra công tác chuẩn bị;

- Cao điểm hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội;

02 - 03/4/2017:

- Tiến hành Đại hội.

Tháng 4/2017:

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội.

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đồng chí Ủy viên ban Chấp hành, các tiểu ban phục vụ đại hội, Bí thư các Đoàn khoa, Viện, Liên chi đoàn thực hiện tốt kế hoạch đại hội đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy – BGH trường;

- Thành đoàn: Ban TNTH, BTC, UBKT;

- BCH Đoàn trường, BTC Đại hội;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Anh