Trang chính
 
Tin tức » Tin tức » Thông báo 24.09.2017 16:55
KH Tổ chức tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
06.09.2017 10:21

Căn cứ Kế hoạch số 508/KH-ĐHKT-CTCT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về thực hiện “Văn hóa UEH” năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

--------------------------

Số: 1540/KH-ĐHKT-CTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH” 

------------------ 

Căn cứ Kế hoạch số 508/KH-ĐHKT-CTCT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về thực hiện “Văn hóa UEH” năm 2017;

Thực hiện Quy định về Quy tắc ứng xử của người học tại UEH; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung, thực hiện Văn hóa UEH và các Quy định về Quy tắc ứng xử trong UEH với người học tại UEH trong sinh viên hệ đại học chính quy (sau đây gọi tắt là sinh viên).

- Thông qua tọa đàm nhằm nâng cao ý thức của sinh viên về thực hiện các chuẩn mực ứng xử trong quá trình học tập và rèn luyện tại UEH.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tọa đàm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tổ chức; động viên, cổ vũ sinh viên thi đua, tích cực thực hiện tốt Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH.

II. NỘI DUNG

- Giới thiệu tổng quan về Văn hóa UEH, Quy định về Quy tắc ứng xử của người học tại UEH và Điều 12, chương IV của Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH.

- Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong việc vận động sinh viên thực hiện tốt Quy định về Quy tắc ứng xử của người học tại UEH.

- Sinh viên thực hiện các quy tắc:

+ Ứng xử với giảng viên;

+ Ứng xử với viên chức khối quản lý;

+ Ứng xử với nhân viên phục vụ;

+ Ứng xử trong học tập;

+ Ứng xử trong nghiên cứu khoa học;

+ Ứng xử trong cộng đồng người học.

- Sinh viên thực hiện quy định về trang phục, tác phong khi đến UEH.

- Giải pháp nâng cao hoạt động truyền thông Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử của người học tại UEH trong sinh viên.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Từ 14g00 đến 16g00 thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017.

2. Địa điểm: Phòng A103 - Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

3. Thành phần tham dự

- Đại diện Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường;

- Đại diện lãnh đạo khoa, viện đào tạo; Ban Giáo dục thể chất;

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí, Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Thanh tra, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

- Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;

- Ban Chấp hành Đoàn khoa, Liên Chi hội SV khoa, viện đào tạo, ký túc xá; Ban Chủ nhiệm CLB, Đội, Nhóm;

- Viên chức, sinh viên quan tâm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu phân công Phòng Công tác chính trị phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này.

2. Tiến độ thực hiện

- 31/8/2017 - 06/9/2017: Xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm.

- 07/9/2017 - 22/9/2017:

               + Triển khai kế hoạch đến các đơn vị liên quan;

               + Thực hiện đặt bài viết theo các nội dung tọa đàm;  

               + Thực hiện công tác truyền thông;

               + Dự trù kinh phí tổ chức.

- 23/9/2017 - 27/9/2107:

               + Họp Ban Tổ chức để triển khai công tác tổ chức tọa đàm.

               + Tổng hợp bài viết, in ấn tài liệu.

- Ngày 28/9/2017: Tổ chức tọa đàm.

 

Để buổi tổ chức tọa đàm đạt kết quả tốt, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Các đơn vị liên quan;

- Portal UEH;

- Website Phòng CTCT, ĐTN;

- Lưu: VT, CTCT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                        (Đã ký)

                     

 

 

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Tin tức - Thông báo
  KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
  TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
  TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
  Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn Viện Du lịch
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Tài chính công Nhiệm kỳ 2017 – 2020
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Tài chính
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Quản trị
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Ngân hàng
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Luật


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1136)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường