Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội » Kế hoạch - Hướng dẫn 21.08.2017 07:26
KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22
23.02.2017 08:23

Thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên; nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức phát triển đoàn viên năm 2017.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 249-KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kết nạp đoàn viên mới

Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/03/1931 – 26/03/2017)

73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017)

--------------

Thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên; nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức phát triển đoàn viên năm 2017.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - CHỈ TIÊU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho hội viên, sinh viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

- Tạo cơ hội cho hội viên, sinh viên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân và đóng góp cống hiến cho phong trào sinh viên của lớp, của trường.

2. Yêu cầu

- Công tác kết nạp đoàn viên mới cần tạo thành phong trào sôi nổi, tạo ấn tượng, cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong thanh niên khi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam phải coi trọng về chất lượng, tăng về số lượng; gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên.

- Các qui trình kết nạp đoàn viên mới phải đảm bảo đúng theo Điều lệ, qui định về công tác phát triển đoàn viên

- Hội viên, sinh viên tham gia lớp đối tượng Đoàn với thái độ nghiêm túc, tự giác, chủ động trong các hoạt động do BTC đưa ra.

3. Chỉ tiêu

- Phấn đấu kết nạp 300 đoàn viên Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam trong năm 2017.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, KẾT NẠP

1. Về bồi dưỡng cảm tình Đoàn

- Mở các lớp học tập trung tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn) cho các đối tượng thanh niên.

2. Về tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới

Lễ kết nạp đoàn viên mới phải được tổ chức trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào đối với đoàn viên mới. 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng

- Cán bộ viên chức trẻ của trường dưới 30 tuổi;

- Tất cả các bạn sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại tất cả các lớp, các khóa hệ đại học chính quy thuộc trường Đại học Kinh tế TP.HCM có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện để được kết nạp đoàn viên mới

- Thanh niên Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi đang học tập hoặc làm việc tại trường, được một đoàn viên cùng sinh hoạt ít nhất 3 tháng giới thiệu vào Đoàn và được hội nghị chi đoàn họp xét thông qua.

- Có đạo đức lối sống tốt, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể, ra sức rèn luyện, có lý tưởng và có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Nếu là sinh viên phải là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam và có điểm trung bình học tập đạt từ trung bình khá trở lên (6.0 trở lên). Đoàn trường không phát triển Đoàn cho những sinh viên chưa là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.

- Tham gia học lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, làm bài kiểm tra và đạt kết quả theo yêu cầu. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Thành lập Ban tổ chức thực hiện

Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Văn Phố

UVBTV Đoàn trường

Phó ban

Đ/c Nguyễn Thị Diễm My

TV BTC-XD Đoàn trường

Thành viên

Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Loan

CTV BTC-XD Đoàn trường

Thành viên

Đ/c Nguyễn Kim Uyên

CTV BTC-XD Đoàn trường

Thành viên

Đ/c Phạm Thị Thùy Duyên

CTV BTC-XD Đoàn trường

Thành viên

 

Và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành cơ sở Đoàn được phân công là thành viên Ban tổ chức.

2. Tiến độ thực hiện

Kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam được tổ chức trong năm 2017 theo 2 đợt sau:

- Đợt 1: Từ 16/02/2017 đến 26/03/2017 gắn với ngày chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Đợt 2: Từ 06/11/2017 đến 22/12/2017 gắn với ngày chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Đoàn;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Phan Ngọc Anh

 

                                                                                          

 

          

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Văn bản Đoàn - Hội
  QĐ V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
  KH Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017
  KH Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH” Năm 2016
  KH Tổ chức chương trình "Just Speak up! 2017”
  KH Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
  KH Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Tài chính công nhiệm kỳ XVII (2016 – 2017)
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing nhiệm kỳ XI (2016 – 2017)
  QĐ chuẩn y kết nạp đội viên Đội Công tác xã hội Nhiệm kỳ 2016 – 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4780)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường