Trang chính
 
Tin tức » Tin tức » Thông báo 21.08.2017 07:23
Đề án tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
03.01.2017 17:34

- Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường, tiến đến chuẩn hoá công tác tập huấn và đào tạo cán bộ Đoàn – Hội tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ Đoàn – Hội, chuẩn bị nhân sự cho các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc và cấp trường.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 233-ĐA/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2016 

 

ĐỀ ÁN

Tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017

__________

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

          1. Mục đích:

- Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường, tiến đến chuẩn hoá công tác tập huấn và đào tạo cán bộ Đoàn – Hội tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ Đoàn – Hội, chuẩn bị nhân sự cho các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc và cấp trường.

2. Yêu cầu:

Mỗi cán bộ Đoàn – Hội sau khi được tập huấn phải chủ động tham gia tích cực vào việc xây dựng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ngày càng vững mạnh.

II. ĐỐI TƯỢNG

Phân loại đối tượng được tập huấn, đào tạo thành 4 nhóm:

Đối tượng 1 

- UVBCH, PBT, Bí thư chi đoàn;

- UVBCH, chi hội phó, chi hội trưởng chi hội.

Đối tượng 2 

- UVBCH Đoàn khoa/Viện;

- UVBCH Liên chi hội SV khoa/ KTX;

- Thành viên Ban điều hành/Ban Chủ nhiệm CLB-Đ-N cấp trường;

- Ban điều hành/Ban Chủ nhiệm CLB-Đ-N cấp khoa/KTX;

- Thành viên các ban chuyên môn Đoàn, Hội trường.

Đối tượng 3 

- UVTV Đoàn khoa/Viện;

- UVTK Liên chi hội SV khoa/ KTX;

- Thường trực CLB-Đ-N cấp trường;

- UVBCH Đoàn, Hội trường;

- Cán bộ quy hoạch, định hướng của cơ sở (Đối tượng 3)

Đối tượng 4 

- Thường trực Đoàn khoa/Viện;

- Thường trực LCHSV khoa/KTX;

- Trưởng, phó Ban chuyên môn Đoàn, Hội trường.

- UVTV Đoàn trường, UVTK Hội SV trường trở lên;

- Cán bộ quy hoạch, định hướng của cơ sở (Đối tượng 4).

 III. NỘI DUNG

Nội dung tập huấn, đào tạo trong năm được chia làm 16 buổi cho các đối tượng như sau:

ĐỢT

BUỔI

NỘI DUNG TẬP HUẤN

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1

Buổi 1

- Giá trị người cán bộ và việc xây dựng hình mẫu người cán bộ Đoàn – Hội;

1,2,3,4

Tối 07/01/2017

A.116

2

Buổi 2

- Tầm quan trọng của công tác Tổ chức – Xây dựng Đoàn – Hội;

- Quy trình tổ chức hoạt động tại UEH;

- Sáng tạo hoạt động trong Đoàn – Hội.

2,3,4

Sáng 08/01/2017

B.322

3

Buổi 3

- Thể thức văn bản Đoàn – Hội

3,4

Chiều 08/01/2017

B.108

4

Buổi 4

- Nghiệp vụ, quy trình tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở

4

Trưa

12/01/2017

B.108 

5

Buổi

5,6,7

- Trại tập huấn dã ngoại, giao lưu cán bộ Đoàn – Hội:

+ Kỹ năng dựng lều trại;

+ Kỹ năng tổ chức trò chơi, team building, sinh hoạt lửa trại;

+ Kỹ năng giải mật thư,…

1,2,3,4

Dự kiến

18 - 19/02/2017

6

Buổi 8

- Lề lối làm việc, phân cấp quản lý;

- Cách thức tìm kiếm, huy động nguồn lực tài trợ;

- Vai trò của bí thư chi đoàn, chi hội trưởng.

1,2,3,4

Dự kiến

Sáng 05/3/2017

A.116

7

Buổi 9

- Truyền thông sinh viên trong môi trường Đoàn – Hội:

+ Công cụ;

+ Phương pháp;

+ Thực hiện: phương thức vận hành, xây dựng kế hoạch truyền thông.

2,3

Dự kiến

Chiều 05/3/2017

A.103

8

Buổi 10

- Công tác quy hoạch cán bộ;

- Nâng cao năng lực công tác tham mưu và quản lý công việc hiệu quả.

4

Dự kiến:

12/3/2017

9

Buổi 11

- Kỹ năng giao tiếp và nói chuyện trước đám đông

2,3,4

Dự kiến:

Tháng 4/2017

10

Buổi 12

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.

3,4

Dự kiến:

Tháng 4/2017

11

Buổi 13

- Kỹ năng tư duy sáng tạo;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

3,4

Dự kiến

Tháng 5/2017

12

Buổi 14

- Định hướng công tác Đoàn – Hội tại trường;

- Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phong trào Đoàn – Hội (tập huấn hè).

3,4

Dự kiến:

Tháng 8/2017

13

Buổi 15

- Giá trị người cán bộ và việc xây dựng hình mẫu người cán bộ Đoàn – Hội;

1

(K42 giai đoạn chuyên ngành và K43)

Dự kiến:

Tháng 10/2017

14

Buổi 16

- Vai trò của bí thư chi đoàn, chi hội trưởng.

- Sáng tạo hoạt động trong Đoàn – Hội.

 (K42 giai đoạn chuyên ngành và K43)

Dự kiến:

Tháng 11/2017

IV. ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG

- Các bộ Đoàn, Hội thuộc đối tượng nào phải hoàn thành nội dung tập huấn yêu cầu của đối tượng đó và được Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội SV trường cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành các nội dung tập huấn theo yêu cầu.

- Các cán bộ đương nhiệm phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp tập huấn theo vị trí công tác hiện tại.

- Khi cán bộ được bổ trí vị trí mới mà chưa tham gia lớp tập huấn và cấp giấy chứng nhận, thường trực các cơ sở Đoàn – Hội có trách nhiệm bồi dưỡng nhân sự và đề xuất cấp trường hỗ trợ tập huấn bổ sung.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1.    

Đ/c Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

  2.    

Đ/c Dương Minh Mẫn

Phó Bí thư thường trực Đoàn trường

Phó ban

  3.    

Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường

Phó ban

  4.    

Đ/c Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Phó ban

  5.    

Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

Phó Chủ tịch Hội SV trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

  6.    

Đ/c Đào Thị Phương Thảo

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

  7.    

Đ/c Nguyễn Văn Phố

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

  8.    

Đ/c Nguyễn Ái Vi

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

  9.    

Đ/c Nguyễn Song Thiên Kim

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

10.  

Đ/c Lê Tuấn Hà

Ủy viên Ban Thư ký HSV trường

Thành viên

11.  

Đ/c Lê Thanh Thông

Ủy viên Ban Chấp hành HSV trường

Thành viên

12.  

Đ/c Nguyễn Thị Diễm My

Thành viên ban TCXD Đoàn trường

Thành viên

Cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường; Thành viên Ban TCXD Đoàn – Hội trường là thành viên ban tổ chức.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

20/12 – 28/12/2016:

Hoàn thành dự thảo đề án;

29/12/2016:

Xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn và Ban Thư ký Hội SV trường;

30/12/2016 – 04/01/2017:

Triển khai đến các cơ sơ Đoàn – Hội;

07/01 – Tháng 10/2017:

Tổ chức tập huấn theo đề án;

Tháng 11/2017:

Họp rút kinh nghiệm.

 

 

   

Nơi nhận:

- BTV Đoàn, BTK HSV trường;

- Các cơ sở Đoàn, Hội;

- CLB, Đội, Nhóm;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

  

ThS. Phan Ngọc Anh

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Giáo dục - Tổ chức - Xây dựng
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 19/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 21g00 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 9g30 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 13/04/2017
  TB V/v thực hiện bình chọn trực tuyến danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH năm 2016”
  TB V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đoàn tổ chức
  TB V/v công bố thời gian, địa điểm, danh sách đoàn viên đủ tiêu chuẩn giới thiệu tham gia lớp nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2016
  Hướng dẫn thực hiện công trình thanh niên
  TB V/v công bố danh sách và chương trình lớp cảm tình đoàn đợt 2 năm 2016 Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS HCM UEH
  TB Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ cuối năm 2016


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4780)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường