Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

TB chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ đầu năm 2017
22.02.2017

Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-ĐHKT-QHDN ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy giai đoạn 2015-2017 trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” và căn cứ tình hình thực tế, nay Nhà trường thông báo Chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ đầu năm 2017, cụ thể như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Số:   282 /TB-ĐHKT-HTSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ đầu năm 2017

-----------

       Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-ĐHKT-QHDN ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy giai đoạn 2015-2017 trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” và căn cứ tình hình thực tế, nay Nhà trường thông báo Chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ đầu năm 2017, cụ thể như sau:

-       Đối tượng:

+     Là sinh viên K39, 40, 41, 42 hệ đại học chính quy của Trường.

+     Tính đến thời điểm xét học bổng sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương (≥ 90%)  01 suất học bổng toàn phần trở lên của học kỳ đầu năm 2017.

-       Trị giá học bổng:

+     Suất học bổng toàn phần: có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 01 học kỳ, theo số tín chỉ kế hoạch của từng khóa, từng chuyên ngành xét học bổng tương ứng.

+     Suất học bổng bán phần: có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 01 học kỳ, theo số tín chỉ kế hoạch của từng khóa, từng chuyên ngành xét học bổng tương ứng.

-       Căn cứ để xét học bổng:

      Căn cứ để xét học bổng là kết quả học tập (điểm trung bình tích lũy) và điểm rèn luyện của học kỳ cuối năm 2016.

-       Các mức học bổng:

+     Mức học bổng bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ 6.0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên;

+     Mức học bổng bằng suất học bổng bán phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ 5.0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

-       Điều kiện: 

+     Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

+     Có kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

+     Tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng phải đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

+     Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

+     Còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

*    Lưu ý: sinh viên đã được Nhà trường xét trao học bổng khuyến khích học tập hoặc đã nhận học bổng từ nguồn tài trợ bên ngoài tương đương (≥ 90%) 01 suất học bổng toàn phần trở lên của học kỳ đầu năm 2017 sẽ không được xét học bổng này.

-       Hồ sơ tham gia học bổng:

+     Đơn đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);

+     Bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2017 có công chứng hoặc Giấy chứng nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương) hoặc các giấy tờ có liên quan khác;

+     Bản sao Thẻ sinh viên và CMND.

-       Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

+     Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/03/2017.

+     Địa điểm: sinh viên nộp hồ sơ tại

          VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

           Phòng B0.14 - Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10. TP.HCM

      Điện thoại:  (08) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

 

 

 

 

Nơi nhận:

-       Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

-       Lưu: VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Hữu Huy Nhựt

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8637

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn