Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

TB v/v điều chỉnh phân công trực các phòng học tự quản năm 2017
04.01.2017

Căn cứ vào công văn số: 01-CV/ĐHKT-ĐTN ngày 03/01/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc đề nghị tiếp tục hỗ trợ thực hiện công trình thanh niên “Lầu học tự quản” năm 2017 và được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo phòng Cơ sở vật chất, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đơn vị, các đoàn viên, sinh viên về việc điểu chỉnh phân công trực các phòng học tự quản.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 235-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2017 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh phân công trực các phòng học tự quản năm 2017

----------------

Căn cứ vào công văn số: 01-CV/ĐHKT-ĐTN ngày 03/01/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc đề nghị tiếp tục hỗ trợ thực hiện công trình thanh niên Lầu học tự quản” năm 2017 và được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo phòng Cơ sở vật chất, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đơn vị, các đoàn viên, sinh viên về việc điều chỉnh phân công trực các phòng học tự quản, nội dung cụ thể như sau:


TT

Đơn vị phụ trách

Phòng trực 

1

Đoàn khoa Lý luận chính trị

B111, B112

2

Đoàn khoa Luật

B115, B116

3

Đoàn khoa Kinh tế

B212, B213 

4

Đoàn khoa Tài chính công

B215, B216

5

Đoàn khoa Ngân hàng

B312, B313

6

Đoàn khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

B315, B316

7

Đoàn khoa Quản trị

B412, B413

8

Đoàn khoa Tài chính

B415, B416

9

Đoàn khoa Toán – Thống kê

B417

10

Đoàn khoa Kế toán

B611, B612

11

Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing

B615, B616

 

Ghi chú: Các phòng in đậm, gạch dưới là phòng ưu tiên dành cho tổ chức hoạt động, hội họp cho các cơ sở Đoàn – Hội (có sử dụng thiết bị). 

            Công trình thanh niên “Lầu học tự quản” là công trình thiết thực phục vụ các bạn đoàn viên, sinh viên nên đề nghị các đơn vị phụ trách thực hiện nghiêm túc thông báo này, đảm bảo thực hiện đúng ý nghĩa của công trình.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Đoàn;

- Các CLB/Đội/Nhóm;

- Đoàn viên, sinh viên;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ 

 

(Đã ký)

 

Quan Hán Xương

 

 

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8555

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn