Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

QĐ v/v thành lập Chi đoàn Cán bộ viên chức khối quản lý và chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn giai đoạn lâm thời
04.01.2017

Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ vào công văn số 06-CV/ĐHKT-ĐTN-LCĐ ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức về việc đề nghị giải thể, sát nhập và kiện toàn Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức;

Căn cứ vào quyền hạn, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường và tình hình thực tế;

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 99-QĐ/ĐHKT-ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Chi đoàn Cán bộ viên chức khối quản lý

và chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn giai đoạn lâm thời 

----------------

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ vào công văn số 06-CV/ĐHKT-ĐTN-LCĐ ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức về việc đề nghị giải thể, sát nhập và kiện toàn Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức;

Căn cứ vào quyền hạn, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường và tình hình thực tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Giải thể Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức và các chi đoàn trực thuộc Liên chi đoàn. 

Điều 2.

Thành lập Chi đoàn Cán bộ viên chức khối quản lý (Tên viết tắt: CBVCKQL) trực thuộc Đoàn trường, có quyền hạn, trách nhiệm tương đương chi đoàn cơ sở và quản lý các đoàn viên thuộc các đơn vị:

- Phòng, viện chức năng;

- Đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo;

- Đơn vị khoa học công nghệ - thông tin kinh tế;

- Công ty, trung tâm dịch vụ - lao động sản xuất;

- Tổ chuyên trách.

Điều 3.

Chỉ định 03 đồng chí sau vào Ban Chấp hành Chi đoàn Cán bộ viên chức khối quản lý giai đoạn lâm thời và giữ các chức vụ:

1. Đồng chí Ngô Đức Tiên – P.CTCT – Bí thư;

2. Đồng chí Đào Thị Minh Huyền – Tạp chí PTKT – Phó Bí thư;

3. Đồng chí Trần Hoàng Tâm – P.TCKT – Ủy viên.

Điều 4.

Ban Chấp hành giai đoạn lâm thời có nhiệm vụ tổ chức, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn theo sự chỉ đạo của Đoàn trường; chuẩn bị các nội dung công việc để tiến tới Đại hội chi đoàn.

Điều 5.

Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường; Chi đoàn Cán bộ viên chức khối quản lý; Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức và các đồng chí có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

  

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- BTV Đảng ủy;

- Các phòng, ban, trung tâm;

- Lưu VT – VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Phan Ngọc AnhURL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8554

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn