Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

Đề án tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
03.01.2017

- Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường, tiến đến chuẩn hoá công tác tập huấn và đào tạo cán bộ Đoàn – Hội tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ Đoàn – Hội, chuẩn bị nhân sự cho các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc và cấp trường.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 233-ĐA/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2016 

 

ĐỀ ÁN

Tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017

__________

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

          1. Mục đích:

- Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường, tiến đến chuẩn hoá công tác tập huấn và đào tạo cán bộ Đoàn – Hội tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ Đoàn – Hội, chuẩn bị nhân sự cho các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc và cấp trường.

2. Yêu cầu:

Mỗi cán bộ Đoàn – Hội sau khi được tập huấn phải chủ động tham gia tích cực vào việc xây dựng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ngày càng vững mạnh.

II. ĐỐI TƯỢNG

Phân loại đối tượng được tập huấn, đào tạo thành 4 nhóm:

Đối tượng 1 

- UVBCH, PBT, Bí thư chi đoàn;

- UVBCH, chi hội phó, chi hội trưởng chi hội.

Đối tượng 2 

- UVBCH Đoàn khoa/Viện;

- UVBCH Liên chi hội SV khoa/ KTX;

- Thành viên Ban điều hành/Ban Chủ nhiệm CLB-Đ-N cấp trường;

- Ban điều hành/Ban Chủ nhiệm CLB-Đ-N cấp khoa/KTX;

- Thành viên các ban chuyên môn Đoàn, Hội trường.

Đối tượng 3 

- UVTV Đoàn khoa/Viện;

- UVTK Liên chi hội SV khoa/ KTX;

- Thường trực CLB-Đ-N cấp trường;

- UVBCH Đoàn, Hội trường;

- Cán bộ quy hoạch, định hướng của cơ sở (Đối tượng 3)

Đối tượng 4 

- Thường trực Đoàn khoa/Viện;

- Thường trực LCHSV khoa/KTX;

- Trưởng, phó Ban chuyên môn Đoàn, Hội trường.

- UVTV Đoàn trường, UVTK Hội SV trường trở lên;

- Cán bộ quy hoạch, định hướng của cơ sở (Đối tượng 4).

 III. NỘI DUNG

Nội dung tập huấn, đào tạo trong năm được chia làm 16 buổi cho các đối tượng như sau:

ĐỢT

BUỔI

NỘI DUNG TẬP HUẤN

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1

Buổi 1

- Giá trị người cán bộ và việc xây dựng hình mẫu người cán bộ Đoàn – Hội;

1,2,3,4

Tối 07/01/2017

A.116

2

Buổi 2

- Tầm quan trọng của công tác Tổ chức – Xây dựng Đoàn – Hội;

- Quy trình tổ chức hoạt động tại UEH;

- Sáng tạo hoạt động trong Đoàn – Hội.

2,3,4

Sáng 08/01/2017

B.322

3

Buổi 3

- Thể thức văn bản Đoàn – Hội

3,4

Chiều 08/01/2017

B.108

4

Buổi 4

- Nghiệp vụ, quy trình tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở

4

Trưa

12/01/2017

B.108 

5

Buổi

5,6,7

- Trại tập huấn dã ngoại, giao lưu cán bộ Đoàn – Hội:

+ Kỹ năng dựng lều trại;

+ Kỹ năng tổ chức trò chơi, team building, sinh hoạt lửa trại;

+ Kỹ năng giải mật thư,…

1,2,3,4

Dự kiến

18 - 19/02/2017

6

Buổi 8

- Lề lối làm việc, phân cấp quản lý;

- Cách thức tìm kiếm, huy động nguồn lực tài trợ;

- Vai trò của bí thư chi đoàn, chi hội trưởng.

1,2,3,4

Dự kiến

Sáng 05/3/2017

A.116

7

Buổi 9

- Truyền thông sinh viên trong môi trường Đoàn – Hội:

+ Công cụ;

+ Phương pháp;

+ Thực hiện: phương thức vận hành, xây dựng kế hoạch truyền thông.

2,3

Dự kiến

Chiều 05/3/2017

A.103

8

Buổi 10

- Công tác quy hoạch cán bộ;

- Nâng cao năng lực công tác tham mưu và quản lý công việc hiệu quả.

4

Dự kiến:

12/3/2017

9

Buổi 11

- Kỹ năng giao tiếp và nói chuyện trước đám đông

2,3,4

Dự kiến:

Tháng 4/2017

10

Buổi 12

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.

3,4

Dự kiến:

Tháng 4/2017

11

Buổi 13

- Kỹ năng tư duy sáng tạo;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

3,4

Dự kiến

Tháng 5/2017

12

Buổi 14

- Định hướng công tác Đoàn – Hội tại trường;

- Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phong trào Đoàn – Hội (tập huấn hè).

3,4

Dự kiến:

Tháng 8/2017

13

Buổi 15

- Giá trị người cán bộ và việc xây dựng hình mẫu người cán bộ Đoàn – Hội;

1

(K42 giai đoạn chuyên ngành và K43)

Dự kiến:

Tháng 10/2017

14

Buổi 16

- Vai trò của bí thư chi đoàn, chi hội trưởng.

- Sáng tạo hoạt động trong Đoàn – Hội.

 (K42 giai đoạn chuyên ngành và K43)

Dự kiến:

Tháng 11/2017

IV. ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG

- Các bộ Đoàn, Hội thuộc đối tượng nào phải hoàn thành nội dung tập huấn yêu cầu của đối tượng đó và được Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội SV trường cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành các nội dung tập huấn theo yêu cầu.

- Các cán bộ đương nhiệm phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp tập huấn theo vị trí công tác hiện tại.

- Khi cán bộ được bổ trí vị trí mới mà chưa tham gia lớp tập huấn và cấp giấy chứng nhận, thường trực các cơ sở Đoàn – Hội có trách nhiệm bồi dưỡng nhân sự và đề xuất cấp trường hỗ trợ tập huấn bổ sung.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1.    

Đ/c Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

  2.    

Đ/c Dương Minh Mẫn

Phó Bí thư thường trực Đoàn trường

Phó ban

  3.    

Đ/c Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường

Phó ban

  4.    

Đ/c Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Phó ban

  5.    

Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

Phó Chủ tịch Hội SV trường

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

  6.    

Đ/c Đào Thị Phương Thảo

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

  7.    

Đ/c Nguyễn Văn Phố

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

  8.    

Đ/c Nguyễn Ái Vi

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

  9.    

Đ/c Nguyễn Song Thiên Kim

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

10.  

Đ/c Lê Tuấn Hà

Ủy viên Ban Thư ký HSV trường

Thành viên

11.  

Đ/c Lê Thanh Thông

Ủy viên Ban Chấp hành HSV trường

Thành viên

12.  

Đ/c Nguyễn Thị Diễm My

Thành viên ban TCXD Đoàn trường

Thành viên

Cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường; Thành viên Ban TCXD Đoàn – Hội trường là thành viên ban tổ chức.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

20/12 – 28/12/2016:

Hoàn thành dự thảo đề án;

29/12/2016:

Xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn và Ban Thư ký Hội SV trường;

30/12/2016 – 04/01/2017:

Triển khai đến các cơ sơ Đoàn – Hội;

07/01 – Tháng 10/2017:

Tổ chức tập huấn theo đề án;

Tháng 11/2017:

Họp rút kinh nghiệm.

 

 

   

Nơi nhận:

- BTV Đoàn, BTK HSV trường;

- Các cơ sở Đoàn, Hội;

- CLB, Đội, Nhóm;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

  

ThS. Phan Ngọc Anh

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8552

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn