Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

TB công bố danh sách đoàn viên khóa 42 đã chuyển sinh hoạt về trường
24.11.2016

Căn cứ vào thông báo số 222 -TB/ĐHKT-ĐTN ngày 09/11/2016 về thời hạn chuyển sinh hoạt đoàn về trường của sinh viên khóa 42 – ĐHCQ;
Căn cứ vào số lượng sổ đoàn viên đã chuyển sinh hoạt đoàn về trường

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

***

Số: 225 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v công bố danh sách đoàn viên khóa 42 đã chuyển sinh hoạt về trường

----------- 

 

Căn cứ vào thông báo số 222 -TB/ĐHKT-ĐTN ngày 09/11/2016 về thời hạn chuyển sinh hoạt đoàn về trường của sinh viên khóa 42 – ĐHCQ;

 Căn cứ vào số lượng sổ đoàn viên đã chuyển sinh hoạt đoàn về trường đến hết ngày 19/11/2016,  Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo danh sách đoàn viên khóa 42 đã chuyển sinh hoạt về trường (Danh sách đính kèm)

Các trường hợp sai sót trong danh sách, các đồng chí vui lòng gửi email phản hồi cho đồng chí Đinh Thị Ngọc Bích – Phó Trưởng Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường  qua email: dtngocbich1406@gmail.com .

 

 

 

 Nơi nhận:

- Các cơ sở Đoàn; 

- Website Đoàn – Hội; 

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

                                  (Đã ký)

 

 Quan Hán Xương

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8479

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn