ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH

   BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

                                         

                      Số: 120/HD-ĐHKT-ĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

V/v đánh giá rèn luyện đoàn viên hàng năm tại trường ĐH Kinh Tế TP.HCM

----------------------

 

I. Mục đích – Yêu cầu:

            - Nhằm thực hiện được đầy đủ và nghiêm túc quy tŕnh đánh giá đoàn viên theo đúng tinh thần điều lệ đoàn và hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn;

- Nhằm đánh giá quá tŕnh rèn luyện của đoàn viên trong thời gian học tập tại trường được toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu; là cơ sở để Đoàn trường đánh giá đúng thực chất chất lượng đoàn viên.

            - Kết quả đánh giá rèn luyện đoàn viên phục vụ cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ cấp chi đoàn và công tác phát triển Đảng trong sinh viên

- Đồng thời đây là nguồn dữ liệu quan trọng đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên cuối cùng theo chương tŕnh quản lư, theo dơi và đánh giá đoàn viên bằng mă vạch.

            - Cán bộ Đoàn các cấp phải nắm rơ ư nghĩa của việc thực hiện đánh giá rèn luyện đoàn viên và phổ biến cho đoàn viên thực hiện nghiêm túc.

 

II. Nội dung rèn luyện đoàn viên:

Chương tŕnh rèn luyện đoàn viên gồm 3 phần:

1/ Phần đoàn viên sinh hoạt chi đoàn: sẽ được chi đoàn theo dơi và đánh giá trong từng học kỳ

2/ Phần đoàn viên hành động: sẽ được ghi nhận bằng Hệ thống quản lư, theo dơi, đánh giá đoàn viên, hội viên bằng mă vạch khi tham gia các hoạt động. 

3/ Phần đoàn viên nhận thức: Đoàn viên tham gia trắc nghiệm trực tuyến kiến thức và nhận thức trong hệ thống thi trực tuyến và được cập nhật vào hệ thống mă vạch để tổng hợp, đánh giá và phân loại Đoàn viên trong từng học kỳ.

 

III. Đối tượng:

- Tất cả đoàn viên thuộc hệ ĐHCQ tập trung do Đoàn trường quản lư.

 

IV. Thời gian đánh giá:     

- Theo từng học kỳ trong năm học và theo tiến độ sơ kết, tổng kết hàng năm

 

V. Nội dung và quy tŕnh đánh giá:

1/ Phần đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn:

            Bước 1: Căn cứ vào quá tŕnh tham gia hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên của đoàn viên thuộc chi đoàn, BCH chi đoàn họp thống nhất đánh giá nhận xét cụ thể từng đoàn viên, theo các tiêu chí của file mẫu danhgiadv01.xls

            Bước 2: BCH chi đoàn tổ chức họp toàn thể đoàn viên chi đoàn và thông báo kết quả đánh giá đoàn viên của BCH chi đoàn. Đoàn viên chi đoàn đóng góp ư kiến và biểu quyết thông qua kết quả đánh giá đoàn viên:

            + Trường hợp các đoàn viên không có ư kiến đóng góp thay đổi kết quả đánh giá th́ có thể tiến hành biểu quyết chung toàn bộ danh sách các đoàn viên đó để thông qua kết quả đánh giá.

            + Trường hợp các đoàn viên được đóng góp ư kiến đề nghị thay đổi kết quả đánh giá th́ tiến hành biểu quyết từng trường hợp đoàn viên.

            + Đoàn viên không tham dự họp đánh giá đoàn viên mà không có lư do chính đáng sẽ bị hạ 1 bậc trong đánh giá.

            + Lưu ư: phải có ít nhất 2/3 đoàn viên tham dự th́ cuộc họp chi đoàn mới có giá trị; kết quả đánh giá được chọn phải có hơn 50% đoàn viên biểu quyết đồng ư; trường hợp có 3 mức đánh giá cần biểu quyết cho một trường hợp cụ thể th́ mức biểu quyết cao nhất sẽ được chọn và không nhất thiết tỷ lệ phải quá 50% đồng ư.

            Bước 3: BCH chi đoàn tổng hợp kết quả đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn báo cáo về cho Đoàn khoa theo mẫu danhgiadv02.xls và mẫu danhgiadv01.xls

            Bước 4: Đoàn khoa kiểm tra quy tŕnh thực hiện của chi đoàn và thông qua kết quả đánh giá đoàn viên của chi đoàn; tổng hợp báo cáo kết quả về Đoàn trường theo mẫu danhgiadv03.xls và nộp đồng thời file danhgiadv02.xls của từng chi đoàn.

Bước 5: Bộ phận phụ trách chương tŕnh mă vạch của Đoàn trường cập nhật kết quả đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn vào chương tŕnh, kết hợp với kết quả kiểm tra nhận thức đoàn viên (thực hiện kiểm tra trắc nghiệm online) và quá tŕnh tham gia hoạt động của đoàn viên được ghi nhận thông qua hệ thống mă vạch để đưa ra kết quả phân loại đoàn viên năm.

 

2/ Phần đoàn viên hành động:

            - Tất cả đoàn viên khi tham gia, tổ chức và đạt thành tích trong các hoạt động của trường, khoa, kư túc xá, CLB/Đội/nhóm đều được ghi nhận vào hệ thống mă vạch (Ngoại trừ các hoạt động của chi đoàn, chi hội đă được đánh giá tại phần đoàn viên sinh hoạt chi đoàn).

Tổng điểm hoạt động bao gồm: tổng điểm tham gia (1), điểm tổ chức (2), điểm các giải thưởng các hoạt động trong học kỳ (3).

            Qui tŕnh như sau:

Bước 1: Ban tổ chức các hoạt động lập kế hoạch và tŕnh Ban Thường vụ Đoàn trường - Ban Thư kư Hội Sinh viên trường duyệt.

Bước 2: Ban Thường vụ Đoàn trường - Ban Thư kư Hội Sinh viên trường xét duyệt, đồng thời cấp cho BTC máy POS để quét thẻ SV các bạn đoàn viên tham gia hoạt động và file mă vạch.

Bước 3: Ban tổ chức hoạt động ghi nhận các bạn đoàn viên, hội viên tham gia và tổ chức hoạt động bằng máy POS thông qua phần mềm do Đoàn trường đă lập tŕnh.

Bước 4: Ban tổ chức gửi lại file mă vạch về Đoàn – Hội trường đă có DS sinh viên với tư cách tổ chức và tham gia. Đồng thời ghi nhận giải thưởng (nếu có).

Bước 5: Đoàn trường cập nhật danh sách đoàn viên được ghi nhận vào hệ thống mă vạch.  

 

3/ Phần đoàn viên nhận thức:

            - Thực hiện theo hướng dẫn trắc nghiệm trực tuyến vào từng học kỳ khi có thông báo.

- Mỗi học kỳ, đoàn viên làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến gồm 20 câu trong thời gian 10 phút (tối đa 3 lần) về các lĩnh vực: văn hóa, xă hội, Bác Hồ, truyền thống Đoàn, Hội, lịch sử của dân tộc... được lựa chọn ngẫu nhiên trong hệ thống ngân hàng với hơn 400 câu hỏi. Để đạt được yêu cầu, mỗi đoàn viên phải trả lời đúng ít nhất 12/20 câu hỏi.

- Kết quả cao nhất trong 3 lần thực hiện sẽ được cập nhật vào hệ thống mă vạch.

VI. Cách phân loại, đánh giá đoàn viên:

1/ Tổng điểm sử dụng để xếp loại:

Tổng điểm sử dụng để xếp loại bao gồm: Tổng điểm hành động, tổng điểm nhận thức, tổng điểm sinh hoạt chi đoàn đă quy đổi tương ứng.

2/ Cách thức xếp loại:

- Xác định tỷ lệ xếp loại

Tỷ lệ xếp loại

=

Tổng điểm xếp loại

x

100%

Điểm xếp loại cao nhất cùng khóa

           

- Căn cứ vào thang tỷ lệ xếp loại (Xuất sắc, Khá, Trung bình, Yếu) do BTV Đoàn trường quy định để phân loại, đánh giá đoàn viên từng học kỳ.

Ví dụ:

            - Tổng điểm xếp loại của đoàn viên Nguyễn Văn A là 60 điểm

            - Tổng điểm xếp loại cao nhất của đoàn viên cùng khóa là 90 điểm

            à Tỷ lệ xếp loại của Nguyễn Văn A = 60/90 x 100% = 66.66%.

-         Quy định của BTV Đoàn trường về thang tỷ lệ xếp loại

 

Xếp loại Đoàn viên

Tỷ lệ xếp loại

Xuất sắc

70% - 100%

Khá

< 70% và >= 50%

Trung bình

<50% và >=30%

Yếu

<30%

 

à Xếp loại Đoàn viên học kỳ x/201x: loại Khá

3/ Tra cứu thông tin xếp loại:

            - Đoàn viên tra cứu kết quả tham gia các hoạt động đăng nhập vào hệ thống mă vạch http://www3.youth.ueh.edu.vn/

                - Vào mục “Tra cứu hoạt động” và nhập mă số sinh viên vào ô, sau đó bấm nút “Xem kết quả .

                - Đoàn viên đánh giá độ thỏa măn của ḿnh đối với các hoạt động đă tham gia (1: Kém , 2 Rất không tốt, 3: Không tốt, 4: Trung b́nh, 5: Khá, 6: Tốt, 7: Rất tốt).

            - Chọn học kỳ và năm học cần tra cứu, bấm “Xem”.

 

VII. Sử dụng kết quả đánh giá  rèn luyện Đoàn viên:

- Căn cứ vào kết quả đánh giá RLĐV để phân loại đoàn viên từng học kỳ, năm học và trong thời gian học tập tại trường đồng thời lưu vào trong sổ Đoàn của đoàn viên.

- Căn cứ vào kết quả phân loại đoàn viên, BCH Đoàn khoa tiến hành phân loại chi đoàn.

- Kết quả phân loại đoàn viên, phân loại chi đoàn được sử dụng để phân loại Đoàn khoa.

- Là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và là căn cứ để phát triển đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng.

Nơi nhận:

- BCH Đoàn, Hội SV trường;

- Các đoàn khoa, LCHSV các khoa;

- Tất cả đoàn viên hệ ĐHCQ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

Bùi Quang Hùng